بعد از ایجاد کانال فروشگاهی باید عضو گیری انجام بدید


برای افزایش اعضای کانال خود از پلن های زیر استفاده نمایید:

100+10 عضو کانال تلگرام - 4.000 تومان
شما با خرید این پلن 100 عضو به اضافه 10 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related imagehttps://ez.pay.ir/104698

—-------------------------------------

200+20 عضو کانال تلگرام - 8.000 تومان
شما با خرید این پلن 200 عضو به اضافه 20 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :
Related image


https://ez.pay.ir/104699

—-------------------------------------

300+30 عضو کانال تلگرام - 12.000 تومان
شما با خرید این پلن 300 عضو به اضافه 30 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related image
https://ez.pay.ir/104701

—-------------------------------------

400+40 عضو کانال تلگرام - 16.000 تومان
شما با خرید این پلن 400 عضو به اضافه 40 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related image

https://ez.pay.ir/104703

—-------------------------------------

500+50 عضو کانال تلگرام - 20.000 تومان
شما با خرید این پلن 500 عضو به اضافه 50 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related image

https://ez.pay.ir/104704

—-------------------------------------

600+60 عضو کانال تلگرام - 24.000 تومان
شما با خرید این پلن 600 عضو به اضافه 60 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related image

https://ez.pay.ir/104705

—-------------------------------------

700+70 عضو کانال تلگرام - 28.000 تومان
شما با خرید این پلن 700 عضو به اضافه 70 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related imagehttps://ez.pay.ir/104709

—-------------------------------------

800+80 عضو کانال تلگرام - 32.000 تومان
شما با خرید این پلن 800 عضو به اضافه 80 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related image

https://ez.pay.ir/104711

—-------------------------------------

900+90 عضو کانال تلگرام - 36.000 تومان
شما با خرید این پلن 900 عضو به اضافه 90 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related imagehttps://ez.pay.ir/104713

—-------------------------------------

1000+100 عضو کانال تلگرام - 40.000 تومان
شما با خرید این پلن 1000 عضو به اضافه 100 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related image

https://ez.pay.ir/104714

—-------------------------------------

2000+200 عضو کانال تلگرام - 76.000 تومان
شما با خرید این پلن 2000 عضو به اضافه 200 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related image

https://ez.pay.ir/104715

—-------------------------------------

3000+300 عضو کانال تلگرام - 111.000 تومان
شما با خرید این پلن 3000 عضو به اضافه 300 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related image

https://ez.pay.ir/104717

—-------------------------------------

4000+400 عضو کانال تلگرام - 144.000 تومان
شما با خرید این پلن 4000 عضو به اضافه 400 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related imagehttps://ez.pay.ir/104719

—-------------------------------------

5000+500 عضو کانال تلگرام - 175.000 تومان
شما با خرید این پلن 5000 عضو به اضافه 500 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related image

https://ez.pay.ir/104720

—-------------------------------------

6000+600 عضو کانال تلگرام - 204.000 تومان
شما با خرید این پلن 6000 عضو به اضافه 600 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related image

https://ez.pay.ir/104721

—-------------------------------------

7000+700 عضو کانال تلگرام - 231.000 تومان
شما با خرید این پلن 7000 عضو به اضافه 700 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related image

https://ez.pay.ir/104723

—-------------------------------------

8000+800 عضو کانال تلگرام - 256.000 تومان
شما با خرید این پلن 8000 عضو به اضافه 800 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related imagehttps://ez.pay.ir/104726

—-------------------------------------

9000+900 عضو کانال تلگرام - 279.000 تومان
شما با خرید این پلن 9000 عضو به اضافه 900 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related image

https://ez.pay.ir/104729

—-------------------------------------

10000+1000 عضو کانال تلگرام - 300.000 تومان
شما با خرید این پلن 10000 عضو به اضافه 1000 عضو هدیه در کانال خود دریافت می نمایید.
لینک خرید :Related image

https://ez.pay.ir/104731

—-------------------------------------

نوشته شده در تاریخ جمعه 22 اردیبهشت 1396    | توسط: Ad min    |    | نظرات()